కొండ, కోన, అడవి, గోదావరి వీళ్ళకు ఇక భద్రత ఇవ్వలేమని చెప్పేసాయి. మన మూలవాసుల కనుమరుగుకు సమస్త లోకం రంగం సిద్దం చేస్తున్న ఈ మహా విషాద సందర్భంలో …  ముందు బతుకు విధ్వంసం గురించి తెలియని అమాయక గిరిజనులు కొన్ని చిత్రాలు.

IMG_9621 IMG_9590 IMG_9596

IMG_9606 IMG_9599 IMG_9603 IMG_9607 IMG_9616

పోలవరం క్షేత్ర పర్యటనకు వెళ్ళిన ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం బృందం

పోలవరం క్షేత్ర పర్యటనకు వెళ్ళిన ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం బృందం